Company Profile

Locations

Locations


Head-Quarter


NO.226, Wu-Ho St., 4Lin, Wu-Lung Village, Chiung-Lin Hsiang, Hsin-chu Hsien, Taiwan

Tel:03-5935588 (Rep)
Fax:03-5935566Subsidiary


West Village, Xi-Tou Control District, Hou-Jie Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.C.

DONG GUAN HOU JIE XI TOU SPACE SHUTTLE HI-FI WIRE & CABLE CO., LTD:

Tel:86-769-85599076
Fax:86-769-85595869


Changping ,Dongguan City, Guangdong Province, P.R.C
DONGGUAN LUCKY FLY CONDUCTOR CO.LTD:
NO.55, Qiao Zi Region Changping ,Dongguan City, Guangdong Province, P.R.C.

Tel:86-769-83334349
Fax:86-769-83332844History
    3Inquiry